Iktel.nl

IktelIktel.nl is een organisatie zonder winstoogmerk en met een bijzondere missie. Het doel van iktel.nl is het onderwijs in Nederland te verbeteren door het verstrekken van gratis onderwijs aan iedereen, overal. Het platform is geïnspireerd op de Amerikaanse Khan Academy. De Amerikaanse website is aangepast en vertaald naar het Nederlandse onderwijssysteem. Dit heeft geresulteerd in het leerplatform iktel.nl.

Al het materiaal op de site is voor iedereen beschikbaar of je nu leerling, leraar, thuisstudent, schoolhoofd, of een tweedekanser bent, die na twintig jaar weer naar school wil, of zelfs een vriendelijk buitenaards wezen dat op deze manier voet aan de grond probeert te krijgen op aarde. Al het materiaal van iktel.nl en alle hulpmiddelen die wij aanbieden zijn kosteloos beschikbaar voor iedereen.

Wat iktel.nl bijzonder en vooral erg bruikbaar maakt is het geïntegreerde leerlingvolgsysteem. De leerlingen kunnen jou aanstellen als coach waardoor jij alle handelingen van iedere individuele leerling na kunt gaan. Zo is duidelijk te zien waar de talenten zitten en waar de struikelblokken in de leerlingen schuilen. Op deze manier is het als leraar makkelijker om gericht les te geven.

Voor meer informatie: www.iktel.nl